Committee

Committee

President – Rene Mireles

Vice President – Jon Lundstom

Treasury – Craig Rich

Secretary – Michele Zeilinger

—————————————–

Board Member – Julian Tonning

Board Member – Matt Hanegraaff

Board Member – Chuey Rosales

Board Member – OPEN

—————————————–

 

Leave a comment